Info: MilionovyObchod.cz
Za každou REGISTRACI + 50 Kč BONUS
 
 

 

Provozovatel:

EARTH INVESTMENTS INC.
IBC No. 109054,Capital City
Independence Avenue,P.O.BOX 1312
Victoria,Mahé,Republic of Seychelles

Podpora:

PINKEJ s.r.o.
Pobrežní 370/4,Praha 8, PSC 186 00

podpora@milionovyobchod.cz
www.milionovyobchod.cz


Zvetšit mapu
 
 

    OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU

1. Obecná ustanovení

   1.1 - Tyto Obchodní Podmínky (dále jen jako „OP“) upravují vztah mezi registrovaným partnerem (dále jen jako „Partner“) a provozovatelem partnerského programu společností EARTH INVESTMENTS INC. International Business Company No. 109054, Capital City, Independence Avenue, P.O.BOX 1312, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles. (dále jen jako „Provozovatel“)

   1.2 - Partnerem účastníkem partnerského programu - je fyzická nebo právnická osoba registrovaná v partnerském programu na stránce milionovyobchod.cz, kde se nacházejí nabízené produkty v souladu s technickým fungováním partnerského programu.

   1.3 - Partnerský program milionovyobchod.cz společnosti EARTH INVESTMENTS INC. je systém, který umožňuje Partnerovi zobrazovat textové, grafické a další odkazy s nabídkou produktů za účelem zprostředkování jejich prodeje Provozovatelem a získání provize za zprostředkování prodeje, a je umístěn na adrese www.milionovyobchod.cz.

   1.4 - Aktuální Obchodní podmínky partnerského programu společnosti EARTH INVESTMENTS INC. jsou uveřejněny na adrese www.milionovyobchod.cz.

2. Podmínky partnerského programu

   2.1 - Fyzická nebo právnická osoba se stane Partnerem a účastníkem partnerského programu úplnou registrací do partnerského programu na adrese www.milionovyobchod.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci bez udání důvodů.

   2.2 - Partner získá po provedené registraci od Provozovatele unikátní partnerský kód (dále jen jako s jehož pomocí dochází k identifikaci zákazníků, návštěv a objednávek přicházejících od Partnera. Partner je povinen své ID uvádět při zveřejňování odkazů s nabídkou produktů Provozovatele. Pokud své ID neuvede, nebude identifikován zákazník, návštěva ani objednávka a Partner nebude mít nárok na provizi.

   2.3 - Partner bere na vědomí, že pro správné rozpoznání zákazníka, návštěvy a objednávky je nezbytné, aby měl zákazník na svém zařízení povoleny.

   2.4 - Provozovatel neodpovídá za funkčnost odkazů partnerského programu, které Partner jakkoliv upravoval.

   2.5 - Bannery, grafické reklamy, texty či textové odkazy poskytnuté Provozovatelem Partnerovi, smí být použity pouze k propagaci Provozovatele.

   2.6. - Při propagaci produktů Provozovatele je zakázáno využívat automatické přesměrování na jinou stránku, automatické otevření okna prohlížeče, případně načítání stránek Provozovatele do tzv. iframe. Obecně je zakázáno využívat všech postupů a technik, které způsobí otevření stránek Provozovatele, aniž by je návštěvník stránek Partnera záměrně a vědomě otevřel.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

   3.1 - Provozovatel umožní Partnerovi registraci a přístup do partnerského programu a zavazuje se podávat Partnerovi pravdivé informace o návštěvách, objednávkách a uhrazených objednávkách zákazníků příchozích od jeho ID. Poskytovatel není povinen informace podávat jiným způsobem než pomocí účtu Partnera v partnerském programu.

   3.2 - Provozovatel odpovídá za celý proces vyřízení objednávky, dodání, fakturaci, rezervaci a případné reklamace.

   3.3 - Provozovatel se zavazuje vyplácet Partnerovi provize dle odstavce 5. a 6. těchto OP.

   3.4 - Provozovatel je povinen informovat Partnera o všech změnách, které by mohly ovlivnit spolupráci v rámci partnerského programu. Provozovatel bude tyto změny Partnerovi sdělovat pomocí elektronické pošty zaslané na adresu Partnera v rámci partnerského programu.

4. Práva a povinnosti Partnera

   4.1 - Partner se zavazuje, řídit se OP po celou dobu trvání spolupráce s Poskytovatelem.

   4.2 - Partner se zavazuje, že informace získané účastí v partnerském programu nepředá jiným osobám, a dále potvrzuje, že neprovozuje systém na podobném principu ve stejném či podobném oboru a že není konkurentem Poskytovatele.

   4.3 - Partner se zavazuje propagovat produkty Provozovatele legálně v souladu se zákony České republiky, neumísťovat odkazy na webové stránky odporující dobrým mravům, uvádět pravdivé informace o produktech Provozovatele a nepoužívat k propagaci nástrojů, které by nadměrně obtěžovaly příjemce.

   4.4 - Partner má nárok na provizi za uhrazenou objednávku uskutečněnou zákazníkem příchozím od jeho ID.

   4.5 - Partner se zavazuje, že nebude nabízet produkty Provozovatele ani ho propagovat způsobem, který by poškozoval dobré jméno Provozovatele, parazitoval na značce Provozovatele nebo budil dojem zaměnitelnosti s Provozovatelem.

   4.6 - Partner se zavazuje nevyužívat partnerský program výhradně pro úsporu na nákupech produktů Provozovatele pro vlastní potřebu či potřebu osob jemu blízkých.

5. Provize Partnera

   5.1 - Partnerovi vzniká nárok na provizi z objednávky zprostředkované v souladu s OP partnerského programu ve chvíli, kdy je uhrazena v plné výši zákazníkem Provozovatele. Partnerovi vzniká nárok na provizi ze všech v plné výši uhrazených objednávek po dobu max. 60 dnů od příchodu zákazníka od ID Partnera.

   5.2 - Provize náleží tomu Partnerovi, od jehož ID přišel zákazník.

   5.3 - Provize Partnera je aktuálně nastavena v systému partnerského programu.

   5.4 - Pokud Partner dosáhne během jednoho měsíce objemu uhrazených objednávek pocházejících z www.pinkej.cz přes 20.000,- Kč má v následujícím kalendářním měsíci nárok na zvýšení provize o 5% z ceny objednávky bez DPH.

   5.5 - Partner nemá nárok na provizi z uhrazené objednávky v následujících případech:
       - Objednávka nebyla uhrazena.
       - Objednávka byla zákazníkem zrušena.
       - Objednávka byla uhrazena pomocí SMS.

   5.6 - Provize je počítána pouze na základě údajů Provozovatele ze systému Partnerského programu. Na údaje měřené či jinak sledované Partnerem nemůže a nebude brán zřetel.

   5.7 - Pokud má Partner pochybnosti o výpočtu, výši či výplatě provize v rámci Partnerského programu, je povinen o tom Provozovatele písemnou formou vyrozumět do 30 dnů od data, kdy nejasnost vznikla. Pokud tak Partner neučiní, vzdává se tím práva na uplatnění všech nároků vyplývajících z případné chyby na straně Provozovatele.

   5.8 - Pokud dojde k ukončení spolupráce z důvodu porušení OP
Partnerem, ztrácí Partner nárok na výplatu provize.

6. Výplata provize

   6.1 - Partnerovi, který je oprávněn vystavovat fakturu, bude provize vyplacena na základě faktury zaslané v elektronické podobě na adresu Provozovatele podpora@milionovyobchod.cz . Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dané zákonem a také ID Partnera.

   6.2 - Provize bude vyplacena v Kč na základě faktury do 14 dnů od jejího přijetí a to převodem na bankovní účet uvedený na faktuře.

   6.3 - Minimální výše provize k výplatě je 1000 Kč a to i v případě, že dojde k ukončení spolupráce ze strany Partnera.

   6.4 - Partner je povinen zdanit provize dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je Partner plátcem DPH, k fakturované částce si připočte platnou sazbu DPH.

7. Ochrana a nakládání s osobními údaji

   7.1 - Registrací nebo účastí v partnerském programu Milionovyobcgod.cz uděluje uživatel (subjekt údajů) v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů provozovateli za účelem zpracování údajů, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích zahrnujících i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Osobní údaje nebudou předávány jiným subjektům ani přesouvány mimo hranice Evropské unie.

   7.2 - Společnost PINKEJ s.r.o. se sídlem na Pobrežní 370/4,Praha 8, PSC 186 00, bude tyto údaje zpracovávat formou počítačové databáze nebo ručně tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití a to v rozsahu provedené registrace uživatelem na stránkách Milionovyobchod.cz.

   7.3 - Registrovaná osoba má právo kdykoli písemně požádat provozovatele nebo společnost PINKEJ s.r.o., aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu v jeho osobních údajích.

   7.4 - Provozovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu v případě důvodného podezření, že způsob a umístění odkazů Partnera, nebo obsah jeho stránek by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.

   7.5 - Partner registrací do Partnerského programu výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, Provozovatelem na adresu jeho elektronické pošty.

8. Trvání a ukončení spolupráce

   8.1 - Spolupráce mezi Partnerem a Provozovatelem se uzavírá na dobu neurčitou. Zrušit ji mohou obě smluvní strany a to písemným oznámením druhé straně nebo zasláním emailu na kontaktní email Partnera (ruší-li spolupráci Provozovatel) nebo email Provozovatele podpora@milionovyobchod.cz (ruší-li spolupráci Partner).

   8.2 - Spolupráce může být zrušena v případě, že Partner porušil OP. V takovém případě Partner ztrácí nárok na výplatu provize.

9. Závěrečná ustanovení

   9.1 - Provozování programu Milionovyobchod.cz se rídí právním rádem Seychelské republiky, bez použití kolizních ustanovení mezinárodního práva soukromého a nepripouští jiné zákony či zákonná ustanovení ( není-li dále stanoveno jinak ), s jurisdikcí soudů dle pravidel mezinárodního práva soukromého.

   9.2 - Prípadné reklamace, jakož i podmínky uzavrení kupních smluv se však rídí právními predpisy Ceské republiky, bez použití kolizních pravidel mezinárodního práva soukromého a budou rešeny výhradne s poverenou spolecností PINKEJ s.r.o., Pobrežní 370/4,Praha 8, PSC 186 00. V prípade techto sporů, je místem jurisdikce stanovena Ceská republika a je dána výlucná pravomoc soudů CR.

   9.3 - Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky zmenit. Zmenu je povinen oznámit Partnerovi emailem, na kontaktní emailovou adresu Partnera, pred uverejnením zmenených OP. Pokud Partner na oznámení zmeny do 10 dnů nezareaguje, je to považováno za projev souhlasu s novým znením. Pokud Partner se zmenami nesouhlasí, má právo spolupráci ukoncit, aniž by mu zanikl nárok na vyplacení provize.

   9.4 - Provozovatel je vlastníkem licence a autorských práv na webových stránkách Milionovyobchod.cz. Obsah webu Milionovyobchod.cz je chránen autorskými právy a mezinárodními dohodami a všechna práva jsou vyhrazena.

   9.5 - Úcast v Partnerském programu je chápána jako souhlas s temito Podmínkami.

Tyto Podmínky nabývají platnosti 10.8.2012

Provozovatel:                                        
EARTH INVESTMENTS INC. IBC No. 109054,Capital City,Independence Avenue,P.O.BOX 1312
Victoria,Mahé,Republic of Seychelles
                   Podpora:
 PINKEJ s.r.o.,Pobrežní 370/4,Praha 8, PSC 186 00

podpora@milionovyobchod.cz
   
Copyright © 2012 EARTH INVESTMENTS INC..